Kon­cert Armii w Parku Pra­skim

Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry za­pra­sza na otwar­ty kon­cert ze­spo­łu ARMIA, pod­czas któ­re­go usły­szeć bę­dzie można pre­mie­ro­we wy­ko­na­nie utwo­ru "Jesz­cze raz, jesz­cze dziś" stwo­rzo­ne­go przez To­ma­sza Bu­dzyń­skie­go z oka­zji 600. rocz­ni­cy bitwy pod Grun­wal­dem a także naj­więk­sze prze­bo­je ze­spo­łu.Kon­cert od­bę­dzie się w so­bo­tę 15 maja o 18:00 w Parku Pra­skim w War­sza­wie w ra­mach dwu­dnio­wej im­pre­zy ple­ne­ro­wej "Ku Grun­wal­do­wi" or­ga­ni­zo­wa­nej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry, Kan­ce­la­rię RP Pol­skiej i Urząd Dzielnicy Praga Północ.

Po­nad­to w pro­gra­mie im­pre­zy tur­nie­je ry­cer­skie, kon­cert ze­spo­łu Open Folk (nie­dzie­la 16:00), po­ka­zy tań­ców, rze­mio­sła śre­dnio­wiecz­ne­go i mnó­stwo atrak­cji dla całej ro­dzi­ny.

Wstęp wolny.

Aktualności

Aktualności

Lista aktualności związanych z obchodami 600. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem.

Uroczystości Centralne

Oficjalne uroczystości obchodów 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem z udziałem najwyższych władz państwowych i gości zagranicznych odbędą się 15 lipca 2010 roku na Polach Grunwaldzkich. Patronat nad tym...

Obchody na Litwie

15 lipca 2010 r. obchodzimy rocznicę jednej z najbardziej znanych bitew średniowiecznej Europy i jednego z najważniejszych zdarzeń w historii Litwy – bitwy pod Grunwaldem....

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania związanych z obchodami 600. Rocznicy Bitwy pod Grunwaldem.

Kontakt

tel. (22) 21 00 175 mail grunwald600@nck.pl

PARTNERZY

tip